En viktig text

 1 december 2021. 
En svart, skändlig dag i vår moderna svenska historia. 
En stor minoritetsgrupp i vårt samhälle börjar nu efter att en längre tid mer eller mindre offentligt ha förföljts och förminskats, att stängas ute från att deltaga i olika sociala aktiviteter och evenemang. Och nu senast idag yttrar statsministern i regeringsförklaringen att det utreds även utestängning från gym och restauranger… 
Dessa drakoniska åtgärder tas till enbart p g a att de drabbade medborgarna i gruppen - i enlighet med deras rättigheter i svensk grundlag och internationella konventioner - har valt att tacka nej till en invasiv, inte riskfri, medicinsk behandling de erbjudits. 
Om möjliga risker av behandlingen;, när det gäller inrapporterade, misstänkta biverkningar av Covid-vacciner till Läkemedelsverket så visar data per 2021-11-17 att det totalt inkommit och registrerats 85 257 rapporter om misstänkta biverkningar för de vacciner som används mot covid-19 i Sverige. För att sätta det i perspektiv, så tangerar det det totala antalet inrapporterade biverkningar för de senaste 12 åren, för alla de cirka 25 000 läkemedel och substanser som används i Sverige. Enligt Region Uppsala, är det dessutom färre än 5% av alla allvarliga biverkningar som faktiskt inrapporteras. 
Av de 85 257 rapporterna, utgör 7 377 allvarliga biverkningar, varav 326 är misstänkta dödsfall efter vaccination. En rapport bedöms som allvarlig om den misstänkta biverkningen är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse. 
För barn och yngre människor utan riskfaktorer och med nästan noll risk att hamna på IVA med akut covid-infektion synes risk-nytta-förhållandet klart tippa över till vaccinernas nackdel. Läs gärna vad läkarna, forskarna och juristerna i gruppen Läkaruppropet skriver om detta och annat relaterat till vaccinpassen: http://lakaruppropet.se/2021/11/18/olaglig-diskriminering-genom-vaccinationsbevis/ . Deras remissvar, som uppenbarligen inte beaktats av FHM, är intressant om än omfattande läsning. 
Rätten att var och en själv får bestämma över sin kropp ska vara okränkbar och respekteras av alla. Ingen medicinsk behandling ska få vara tvingande och där så är möjligt ska den baseras på ett informerat val efter dialog mellan läkare/vårdgivare och vårdnadstagare, där risker och förväntad nytta vägs mot varandra.
Uppgifter från våra sjukjournaler, inklusive vaccinationsstatus, omgärdas av stränga sekretesslagar, en arbetsgivare får t.ex. inte efterfråga känsliga journaluppgifter eller medicinsk historia av en anställd.  Vaccinpass kan därför redan i det avseendet vara ett brott mot gällande lagstiftning, då exv. en arrangör av ett event efterfrågar detta. 
Att genom olika kanaler, inklusive i många delar okritiska medier och andra medlöpare, utse en grupp människor i en befolkning till syndabockar för pågående prövningar i samhället, har historiskt inte lett till något gott, oavsett om det handlat om diskriminering på grund av ras, religionstillhörighet eller något annat.  
Vi befinner oss dessvärre från och med idag i landsomfattande tillstånd av medicinsk apartheid, med oöverskådliga psykologiska/emotionella konsekvenser för alla de som nu förföljs av den styrande makten, FHM:s agenda, delar av allmänheten och av de medier som okritiskt och på osakliga och ovetenskapliga grunder utmålar detta som en åtgärd avsedd att minska smittspridningen av Covid-19 i samhället. Se exv: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/guide-sa-fungerar-vaccinationsbeviset 
Staten, våra myndigheter och stora medier/mediekanaler har under den senare delen av pandemiförloppet genom sina ageranden och publikationer starkt bidragit till att piska upp en stämning av hat och konflikt mellan vaccinerade och ovaccinerade grupper, vilket är oförlåtligt, alldeles oavsett om det funnits en god intention bakom, och det är mycket skadligt för vårt samhälle. 
FHM vann min respekt i början, när de tryckte på vikten av evidens innan man inför olika samhällsbegränsande åtgärder, som exv. lock-downs och masktvång. Agendan syntes logisk och förnuftig i många avseenden. 
Det evidensbaserade synsättet hos FHM verkar nu ha förändrats i grunden. Tegnell har i radio uttalat att det saknas evidens för att deras rekommendation att införa vaccinpassen skulle minska smittspridningen, varför det hela blir än mer ologiskt, obegripligt och möjligen/troligen även kriminellt. Misstanken infinner sig att myndigheten inte längre orkar stå upp mot det politiska trycket och nu kastar vetenskapen överbord.
Om du som läsare av inlägget inte tror på eller håller med om vad jag skriver och väljer att inte läsa vidare, skrolla åtminstone gärna ned till de 19 studie-länkar med tillhörande kommentarer (tack Lisa Billö för sammanställningen), gå in och läs ett par eller fler av dem och bilda dig sedan en egen uppfattning om vaccinpassen kan ha någon funktion och mening med avsikt på att minska smittspridningen. 
 
I den pågående, många gånger hätska debatten, framförs annars ofta att de som valt att inte ta emot vaccinet belastar vården hårdare än vaccinerade om de blir sjuka och att det därför motiverar vaccinpassen. 
Data tyder på att det kan vara så på kort sikt, i vart fall om man tillhör en uttalad riskgrupp. Samtidigt visar utvecklingen i världen och färska data och nyhetsrapporteringar att andelen fullt vaccinerade som behöver läggas in akut ökar ju längre tiden går och antikroppssvaret på vaccinerna minskar, samt att nya mutationer dyker upp – och kommer fortsätta att dyka upp - som är bättre på att runda antikropparna och immunförsvaret, nu senast aktuellt med Omikron-varianten. 
Vi har m.a.o. inte fullständiga data ännu för att kunna bedöma de långsiktiga för- och nackdelarna med vaccinationerna. Enligt FHM:s egna siffror var 87 % av alla som dog med Covid-19 under oktober månad fullt vaccinerade. 
Även om det långsiktiga utfallet skulle indikera att ovaccinerade utgjort en större belastning för vården än ovaccinerade, så är det oväsentligt, sett i relation till vaccinpassen och  våra mänskliga fri- och rättigheter. 
Om vi ska börja klassa in människor beroende på i vilken grad deras beteenden och olika livsstilar påverkar deras risk att belasta vårt sjukvårdssystem, så är vi ute på farlig mark. 
Ska vi kanske börja diskriminera/försvåra livet för/offentligt mobba alla som äter för mycket av näringsfattig skräpmat, aldrig motionerar, lider av fetma, dricker överdrivet med alkohol, stressar för mycket och som enligt statistiken löper stor risk att bli belastande för vårt vårdsystem, dessutom under många år, till oerhörda kostnader, på alla plan? Nej, det är givetvis otänkbart. 
Många kanske tycker att restriktionerna kopplade till vaccinpassen inte är så farliga och inget att gnälla över. Jag håller inte med, tvärtom anser jag dem oerhört farliga. Det är en himmelsvid skillnad på om vi alla solidariskt ställer upp och genom olika, delvis frihetsinskränkande åtgärder hjälps åt att minska spridningen av smitta, exv. för att vården ska hinna med, jämfört med att på falska grunder utpeka en minoritetsgrupp ovaccinerade som syndabock/vara farligare smittspridare än övriga och sedan selektivt begränsa deras frihet, medan alla vaccinerade kan röra sig fritt. 
Försök förklara logiskt för exv. en ovaccinerad 20-åring som kanske haft Covid redan och därmed har ett naturligt förvärvat immunskydd som vida överträffar det från vaccinet, nu utestängs från att tillsammans med sina vaccinerade kompisar kunna gå ut och dansa, gå på bio, besöka konserter och sportevenemang, detta enbart p g a att hen utnyttjat sin grundlagskyddade rätt att avstå ett medicinskt ingrepp. Och detta trots att mängder med vetenskapliga studier visar på att vaccinpassen inte har någon som helst effekt på smittspridningen. Vad gör detta med den drabbade? 
Att bli socialt utstött är bland de värsta formerna av övergrepp som kan drabba en människa, det är inget annat än psyklogisk terror! Det är därför helt ofattbart att FHM och våra politiska partier i - som det verkar- sin iver att visa handlingskraft nu tvingar på oss dessa vedervärdiga vaccinpass. Och det värsta är att våra stora medier inte i någon större omfattning verkar vilja kritiskt granska det som pågår. Många journalister verkar ha övergett sitt uppdrag att granska makten och numer fungerar som propagandaspridare för densamma. 
Då den vetenskapliga grunden för vaccinpassens förmåga att kunna bidra till minskad smittspridning är obefintlig, så frågar man sig vad det då handlar om? Om det dolda motivet är att genom att diskriminera/mobba och selektivt inskränka fri- och rättigheter för den ovaccinerade delen av befolkningen, söka tvinga dem att ta ett läkemedel de inte vill ta, vad gör det med dem som drabbas, och vad säger det om det övriga samhället som låter detta ske? Vad gör det med den som mot sin övertygelse och innersta vilja känner sig tvingad till att ta sprutan för att inte uteslutas ur den sociala gemenskapen? Det handlar då om ett oförlåtligt övergrepp som mycket sannolikt kommer att erodera alla drabbades tilltro till politiker, myndigheter och fega medier som inte törs stå upp för våra gemensamma mänskliga fri- och rättigheter. 
Detta handlar om något mycket större och viktigare än hur vi handskas med en pandemi. Det handlar om vilken typ av samhälle vi vill ha i framtiden.
Gamla utopiska science fiction-skildringar av ett samhälle där vi ständigt ska övervakas och kontrolleras och har förlorat rätten att fullt ut bestämma över våra egna kroppar är ju uppenbarligen redan verklighet. Staten och dess myndigheter samt det mediala drevet ska bestämma vilka som är goda medborgare och inte. De som klassas som godkända får leva på som vanligt, medan de orena/ofrälse får se sin frihet och sina rättigheter tagna ifrån dem. 
Det är med känslor av dysterhet, förfäran och oro jag skriver detta. Må jag aldrig igen få anledning att behöva skriva något liknande, och återgå till att sprida humor, vackra bilder och positiv glädje istället.
Nedan följer de samlade 19 studierna som med all tydlighet visar bl.a. att;
• Vaccinerade och ovaccinerade smittar vidare lika mycket och bär på lika stora mängder virus efter att de infekterats.
• Vaccinerade kan under vissa förutsättningar vara större spridare av smitta än ovaccinerade. Detta då antikropparna som bildats t.f.a. vaccinationerna undertrycker symtom på smittan och den drabbade blir en asymtomatisk s.k. superspridare. Ovaccinerade utgör därmed ingen risk för att smitta vaccinerade, i vissa fall då snarare tvärtom.
• Graden av vaccinationstäckning saknar helt korrelation med graden av smittspridning, enligt en Harvardstudie av situationen i 68 olika länder och i 2 947 kommuner i USA. Smittan sprider sig lika snabbt oavsett om endast 10 % eller över 80 % av befolkningen i ett område eller land är fullvaccinerade.
• Att effekten av vaccination avtar snabbt, redan efter ett par månader är den tydligt försämrad.
Jag kan inte ta åt mig äran för denna text. Patrik Söderqvist är den som skrivit den och belyser många viktiga aspekter med det vi ser pågå runt om i världen. Nu också i Sverige. Det är en skrämmande utveckling!
1 Caroline:

skriven

Så fruktansvärt skrämmande och obehagligt hur detta framskrider 😰 Du är modig som vågar ge dig in i debatten. Uppskattar dina inlägg väldigt mycket 🙏🏼

Kommentera här: